Pojmy fotovoltiky

Ceny energií stúpajú a mnoho ľudí sa snaží nájsť spôsob, ako ušetriť peniaze a zároveň neobmedziť svoju spotrebu energie v domácnosti. Jedným z ideálnych riešení je inštalácia fotovoltaického systému. Výroba energie zo slnečného žiarenia sa stáva čoraz populárnejšou. No ako sa v tejto oblasti orientovať a vybrať ten najvhodnejší systém pre svoje potreby? Prejdime si niektoré pojmy, s ktorými sa v oblasti fotovoltaiky stretnete.

A AGM batérie – to sú bezúdržbové olovené VRLA batérie (ventilom regulované akumulátory s olovnou kyselinou), ktoré sú vhodné pre vnútorné použitie, pretože nevypúšťajú plyny.

B Batériové úložisko – v prípade off-grid a hybridných systémov je batéria nevyhnutná, pretože meniče vyžadujú batériu pre štart a tiež pre nastavenie systémového napätia.

Batéria sa používa na:

  • Ukladanie nadbytočnej energie, ktorú možno neskôr spotrebovať.
  • Použitie ako záloha (UPS) v prípade výpadku siete, ak je systém na to navrhnutý.

Bezúdržbová batéria – nevyžaduje kontrolu hladiny elektrolytu, jedná sa o olovenú batériu.

C Centrála / Agregát – zariadenie, ktoré zvyčajne mení pevné palivo na elektrickú energiu. Toto zariadenie sa často používa na chatách alebo v karavanoch ako zdroj energie pre ostrovné / hybridné fotovoltaické systémy, ak je vaša spotreba vyššia ako čo systém dokáže vygenerovať.

D DS / Distribučná sieť – na západnom Slovensku je to ZSD, a.s.; na strednom SSD, a.s. a na východnom VSD, a.s.

DI – Váš dodávateľ elektrickej energie. Systém pripojený paralelne k distribučnej sieti vyžaduje legalizáciu u správcu distribučnej siete. Podmienky legalizácie a odovzdania dokumentov sú uvedené v podmienkach jednotlivých distribútorov.

DC / AC – Jednosmerný prúd (DC) a Striedavý prúd (AC)

DC – jednosmerný prúd, ktorý je generovaný solárnymi panelmi a batériou.

AC – striedavý prúd, ktorý je za meničom (štandardne 230V 1F alebo 400V 3F).

Dimenzovanie FV systému – navrhnutý systém špeciálne pre konkrétneho používateľa FV na základe jeho požiadaviek.

Dotácia – štátna dotácia, ktorá sa môže uplatniť aj pri fotovoltaických elektrárňach. Výška dotácie závisí od výkonu fotovoltaických panelov.

Elektrická sieť – dodávateľ elektrickej energie; súbor pripojených jednotiek prenosovej siete a / alebo elektrickej distribučnej siete.

Elektromer – prístroj, ktorý meria množstvo elektrickej energie, ktorú dodáva dodávateľ elektrickej energie užívateľovi. Pri pripojení fotovoltaického systému sa bežný elektromer mení na štvorkvadrantový elektromer, ktorý meria spotrebu elektrickej energie v domácnosti a tiež produkciu fotovoltaického systému. Výmenu elektromera môže vykonať iba distribútor elektrickej energie.

EPS – zdroj núdzového napájania. Niektoré systémy nemajú záložný zdroj energie (UPS), ale sú vybavené zdrojom núdzového napájania (EPS). EPS poskytuje energiu v prípade výpadku siete, avšak na rozdiel od UPS sa spustí až po určitom čase. Primárne sa používa pre bezpečnostné osvetlenie.

F Fotovoltaická elektráreň / fotovoltaický systém – zariadenie, ktoré prevádza slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Vo väčšine prípadov ide o zostavu solárnych panelov, regulátora, meniča a batérií.

Fotovoltaika – technológia premeny priameho slnečného žiarenia na elektrickú energiu pomocou fotovoltaických panelov.

FV – skratka pre fotovoltaiku.

FVE – skratka pre fotovoltaickú elektráreň.

FVS – skratka pre fotovoltaický systém.

Fázy v elektrickej sústave – v elektroinštalačných projektách sa označujú ako L1, L2, L3. Jedna fáza zvyčajne predstavuje 230V AC a trojfázové zapojenie predstavuje 400V AC. Toto je nebezpečné napätie, ktoré môže spôsobiť zranenie, a zásahy do týchto zariadení môže vykonávať len osoba s potrebným oprávnením minimálne podľa §21.

G Galvanicky oddelené – elektrické obvody, ktoré zdieľajú iba niekoľko spoločných signálov, je niekedy potrebné elektricky (galvanicky) oddeliť. Často sa používajú v zdrojoch pri prevode 230V AC na 12V DC alebo pri pripojení fotovoltaického systému, ktorý musí byť oddelený od verejnej siete.

H Hybridné solárne systémy – Tieto systémy sa používajú najmä v prípade, keď je potrebné, aby systém fungoval počas celého roka a aby dodával energiu do siete aj v prípade výpadku. To znamená, že hybridný systém obsahuje batériové úložisko, ktoré slúži ako záložný zdroj energie v prípade výpadku siete. Hybridné systémy umožňujú nezávislosť od siete. Bohužiaľ majú aj svoje nevýhody, ako je napríklad vysoká cena lítiových batérií, ktorá sa zvyšuje s rastúcou kapacitou.

I Invertor / Menič – zariadenie používané vo fotovoltaických elektrárňach na premenu jednosmerného prúdu (DC), ktorý produkujú solárne panely, na striedavý prúd (AC), ktorý sa používa na napájanie spotrebičov v domácnosti, ako sú vysávače, televízory, práčky a podobne.

Izolácia – používa sa z dôvodu bezpečnosti v súlade s elektrotechnickými normami. Slúži na zabránenie skratu alebo nežiaducemu elektrickému spojeniu medzi dvoma nezávislými vodičmi.

Istenie – slúži na ochranu zariadení. Istenie je používané v AC aj DC sieťach.

J Jednotarifná položka (JT) – trvá každý deň od 00:00 do 24:00.

K Kalkulácia spotreby – postup na výpočet predanej elektrickej energie na základe spotreby v určenom časovom období s uplatnením príslušných tarifných položiek.

Kalkulačné prvky – komponenty tarifného systému, na základe ktorých sa počítajú ceny elektriny, teda energetické služby vykonávané ako verejné služby pre rôzne energetické subjekty, t.j. pre odberateľov v závislosti od druhu, výkonu, kvality a ďalších prvkov dodávanej energie.

kW (kilowatt, 1 kW = 1000 W) – jednotka pre meranie výkonu. Všetky elektrické zariadenia majú definovaný výkon, ktorý je potrebný pre ich prevádzku. Napríklad vysávač s výkonom 1000 W spotrebuje 1 kW elektrickej energie za hodinu prevádzky.

kWh (kilowatt-hodina) – jednotka pre meranie spotreby elektrickej energie. Znamená, že zariadenie s výkonom 1 kW, ktoré je prevádzkované po dobu 1 hodiny, spotrebuje 1 kWh elektrickej energie.

L Li-ion (lítium-iónová) batéria – typ batérie používaný v solárnych systémoch na ukladanie elektrickej energie. Li-ion batérie sú populárne pre svoju vysokú hustotu energie, dlhú životnosť a nízku samovybíjaciu schopnosť.

M Modul – fotovoltaický panel obsahujúci niekoľko fotovoltaických článkov, ktoré sa pripájajú sériovo alebo paralelne na produkciu elektrickej energie.

N Napäťový regulátor – zariadenie, ktoré slúži na reguláciu napätia v solárnych systémoch. Zabezpečuje, aby napätie z fotovoltaických panelov bolo prispôsobené požiadavkám batérií alebo siete.

O Off-grid systém – solárny systém, ktorý nie je pripojený na verejnú sieť. Tieto systémy sú nezávislé a často majú batériové úložisko na uchovávanie energie pre prevádzku počas noci alebo v prípade výpadku siete.

On-grid systém – solárny systém, ktorý je pripojený na verejnú sieť. Tieto systémy môžu vyrábať elektrickú energiu, ktorú môžu odberať spotrebitelia, alebo ju odovzdávať do siete za účelom predaja distribútorovi elektrickej energie.

P Paralelné pripojenie – spôsob pripojenia solárnych panelov, pri ktorom sa všetky panely pripájajú paralelne, čo zvyšuje prúdovú kapacitu systému.

Pomocný elektrický generátor (PEG) – zdroj elektrickej energie, ktorý slúži ako záložný zdroj v prípade, že solárny systém nedokáže vyrobiť dostatočnú energiu pre prevádzku.

Preťaženie – situácia, keď je do systému dodávaná alebo spotrebovaná energia vyššia ako jeho nominálna kapacita. Preťaženie môže spôsobiť poškodenie zariadení alebo ohrozenie bezpečnosti.

R Režim neto merania – systém merania spotreby a produkcie elektrickej energie, pri ktorom sa spotreba a produkcia vyrovnávajú. V prípade, že fotovoltaický systém produkuje viac energie ako je spotrebované, prebytok sa odovzdáva do siete a odberateľ dostáva kredit za túto vyrobenú energiu. V prípade nedostatku energie zo slnečných panelov sa energia odoberá z verejnej siete.

S Sériové pripojenie – spôsob pripojenia solárnych panelov, pri ktorom sa napätie z jednotlivých panelov sčíta, čo zvyšuje celkové napätie systému.

Solárne panely – zariadenia obsahujúce fotovoltaické bunky, ktoré prevádzajú slnečné žiarenie na elektrickú energiu.

T Tarifný systém – systém, podľa ktorého sa určuje cena elektrickej energie pre odberateľov. Tarify môžu zahrňovať rôzne tarifné položky a môžu sa líšiť v závislosti od času, dňa alebo ročného obdobia.

Teplotný koeficient – charakteristika fotovoltaických panelov, ktorá určuje, ako sa mení ich výkon s teplotou. Vyšší teplotný koeficient môže viesť k zníženiu výkonu panelov v teplých podmienkach.

V Výkonová elektronika – súbor zariadení, ako napríklad meniče, regulátory a batérie, ktoré sú súčasťou solárnych systémov a slúžia na riadenie, reguláciu a premenu elektrickej energie.

Z Zatienenie – situácia, keď fotovoltaické panely nie sú dostatočne osvetlené slnečným žiarením kvôli prítomnosti tieňa, čo vedie k zníženiu produkcie energie.

Solárne panely

FAQ – Solárne systémy

1. Vlastnosti solárneho panela 1.1 Aké napätie bude vytvárať 455Wp solárny panel? Výkon 455 Wp (watt peak) predstavuje maximálny výkon solárneho panela za štandardných testovacích

Tipy a návody

Je môj dom ideálny pre solárne panely?

Súčasná doba prináša stále väčšiu popularitu solárnych panelov ako ekologického a ekonomického spôsobu získavania energie. No predtým, ako sa rozhodnete pre inštaláciu solárnych panelov na