Úprava a modernizácia svietidla na LED technológiu Začnite odpojením svietidla od elektrickej energie vypnutím ističa daného svetelného okruhu.

Rozoberte svietidlo a vyberte neónové trubice spolu s pôvodnými komponentmi, ako tlmivku a štartér (ak je súčasťou svietidla).

Poznámka: Objímky budú potrebovať prekáblovanie. Prekáblovanie vykonajte pomocou pôvodných drôtov a objímok.

Prekáblovanie a zapojenie LED trubíc: LED trubice sú napájané z jednej strany nulovým vodičom „N“ a z druhej strany fázovým vodičom „L“.

Objímky z jednej strany medzi sebou prepojte a pripojte ich na svorkovnicu označenú „N“.

Tento postup zopakujte s objímkami na druhej strane svietidla a taktiež ich pripojte na svorkovnicu označenú „L“.

Odporúčame prepojiť každú objímku, aby sme zabezpečili stabilitu prevádzky a minimalizovali riziko výpadku LED trubíc pri náhodnej poruche alebo výmene.

Dôležité upozornenie: Úpravu žiarivkového svietidla by vždy mal vykonať kvalifikovaný elektrikár, nie laik. Tento článok slúži len ako informatívny prehľad a naša firma nezodpovedá za akékoľvek problémy spôsobené neodbornými úpravami svietidiel.

U svietidiel s elektronickým predradníkom je potrebné odstrániť túto súčasť. To zmení charakter svietidla a výrobca prestane byť zaň zodpovedný. Zodpovednosť prechádza na orgán, ktorý upraví svietidlo a tým aj povinnosť svietidlo označiť štítkom. Svietidlo nestráca CE certifikát, ak nie je určené na ďalší predaj a ak spĺňa bezpečnostné normy.

Štítok musí obsahovať nasledujúce informácie: